• +359 886 753023
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Проектът има за задача създаването на работна група от изследователи от балканските държави (археолози, историци, изкуствоведи, богослови, филолози), чиито основни научни интереси са в периода на Късната античност (ІV–VІІ в.), с цел стимулиране и подобряване на научния диалог между представителите на различни научни области. Дори и в съвременните условия на комуникация и научен обмен общуването между учени от различни направления все още е рядко срещано явление. Периодът на Късната античност е време на промени и поява на нови институции, нави литературни жанрове, оформяне на нова социална и културна среда. Подобряването на научния диалог и съвместната дейност са ключови за напредъка в изследванията на такива комплексни и взаимосвързани проблеми.

Дългосрочната цел на проекта е създаване на мрежа за изследване на късноантичния период в Централна и Югоизточна Европа, с основен акцент християнството и влиянието му върху държавата и обществото. Периодът от три години и предвидените по проекта дейности ще са достатъчни за осъществяването на работни срещи между представители на различни научи направления от повече от 8 европейски държави. Тези срещи ще допринесат както за поставяне началото на научна дискусия, така и за осъществяване на трайни контакти между участниците. Обсъжданията на широк кръг от изследователски проблеми ще помогнат за установяване на общи научни цели, които ще послужат за основа за развитието на мрежа за изследване на Късната античност в Югоизточна Европа.

В основата на проекта са заложени различни видове срещи и общуване както между самите участници в проекта, така и с техни колеги и по-широк кръг от специалисти и любознателни граждани. Предвидено е организиране на поредица от дискусионни семинари (три), конференция (една), издаване на специализирани сборници (поредица за Късната античност, сборници от конференцията и семинарите), както и провеждането на три до пет публични лекции на година, отворени за максимално широк кръг слушатели.

Един от търсените ефекти е поощряване на взаимодействието между утвърдени учени и докторанти. С тази цел участниците в семинарите са разделени на лектори (утвърдени учени) и дискутанти (основно докторанти и магистри). От дискутантите се очаква активно участие по време на семинара и конференцията. Набляга се на дискусиите като форма на научен обмен, която развива аналитичното мислене, поставянето на проблеми в контекста на базовите познания, формулиране на лично мнение и, най-важното, придобиване на навици за участие в научни дискусии.

С цел подпомагане на научната дейност на изследователите на късноантичния период е предвидена подготовката и издаването на четири тома със студии на български език, които изчерпателно да представят основни проблеми за разглеждания период. Целта е да се подготвят издания, които да са максимално информативни и с богат научен апарат, за да бъдат използвани като материал за бързо запознаване с базови за късноантичния период теми. С това се надяваме да улесним и подобрим качеството на българските изследвания.

ДЕЙНОСТИ

 

Лекции

Конференции

Семинари

Публикации

Специализации

 

ПАРТНЬОРИ

Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол”

 

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”